The Boogah Man

Lyrics of Love and Laughter (1903)

Lyrics of Love and Laughter

First published by Dodd, Mead and Company

Copyright 1903

Read on Google Books

The Boogah Man

W'en de evenin' shadders
Come a-glidin' down,
Fallin' black an' heavy
Ovah hill an' town,
Ef you listen keerful,
Keerful ez you kin,
So's you boun' to notice
Des a drappin' pin;
Den you'll hyeah a funny
Soun' ercross de lan';
Lay low; dat's de callin'
Of de Boogah Man!

Woo-oo, woo-oo!
Hyeah him ez he go erlong de way;
Woo-oo, woo-oo!
Don' you wish de night 'ud tu'n to day?
Woo-oo, woo-oo!
Hide yo' little peepers 'hind yo' han';
Woo-oo, woo-oo!
Callin' of de Boogah Man.

W'en de win 's a-shiverin'
Thoo de gloomy lane,
An' dey comes de patterin'
Of de evenin' rain,
W'en de owl's a-hootin',
Out daih in de wood,
Don' you wish, my honey,
Dat you had been good?
'T ain't no use to try to
Snuggle up to Dan;
Bless you, dat 's de callin'
Of de Boogah Man!

Ef you loves yo' mammy,
An' you min's yo' pap,
Ef you nevah wriggles
Outen Sukey's lap;
Ef you says yo' "Lay me"
Evah single night
'Fo' dey tucks de kivers
An' puts out de light,
Den de rain kin pattah,
Win' blow lak a fan,
But you need n' bothah
'Bout de Boogah Man!

This poem appears in the following book(s):

When Malindy Sings, Lyrics of Love and Laughter